DAEUN INTERNATIONAL 원재료 자체개발로 안정성 있는 고품질의 제품을 경쟁력 있는 가격으로 생산하고 있습니다.

홈

젤 폴리쉬 사진

제품리스트

 • Glitter
  gelpolish-39

  꽃밭14

 • Glitter
  gelpolish-60

  봄꽃13

 • Glitter
  gelpolish-87

  사탕1

 • Glitter
  gelpolish-140

  1-4

 • Glitter
  gelpolish-173

  사탕3

 • Glitter
  gelpolish-179

  16-6

 • Color
  BJ001

  BJ001

 • Color
  BJ021

  BJ021

 • Glitter
  gelpolish-34

  7-14

 • Glitter
  gelpolish-35

  75

 • Glitter
  gelpolish-37

  8-11

 • Glitter
  gelpolish-43

  131

 • Glitter
  gelpolish-48

  광빨18

 • Glitter
  gelpolish-53

  3-10

 • Glitter
  gelpolish-55

  73

 • Glitter
  gelpolish-57

  8-12

 • Glitter
  gelpolish-75

  13-16

 • Glitter
  gelpolish-76

  129

 • Glitter
  gelpolish-77

  122

 • Glitter
  gelpolish-88

  6-6

 • Glitter
  gelpolish-90

  TOY21

 • Glitter
  gelpolish-93

  8-14

 • Glitter
  gelpolish-102

  1

 • Glitter
  gelpolish-114

  1-3

 • Glitter
  gelpolish-118

  DE 110

 • Glitter
  gelpolish-121

  5-6

 • Glitter
  gelpolish-123

  봄꽃17

 • Glitter
  gelpolish-132

  봄꽃18

 • Glitter
  gelpolish-134

  봄꽃7

 • Glitter
  gelpolish-139

  1-8

 • Glitter
  gelpolish-151

  33

 • Glitter
  gelpolish-157

  16-5

 • Glitter
  gelpolish-162

  77

 • Glitter
  gelpolish-168

  90

 • Glitter
  gelpolish-169

  40

 • Glitter
  gelpolish-172

  7-11

 • Glitter
  gelpolish-178

  15-18

 • Glitter
  gelpolish-188

  118

 • Glitter
  gelpolish-2

  꽃밭3

 • Glitter
  gelpolish-10

  15-14

 • Glitter
  gelpolish-27

  TOY10

 • Glitter
  gelpolish-61

  봄꽃10

 • Glitter
  gelpolish-69

  광빨1

 • Glitter
  gelpolish-167

  광빨11

 • Color
  BJ009

  BJ009

 • Color
  BJ010

  BJ010

 • Color
  BJ028

  BJ028

 • Color
  BJ051

  BJ051

 • Color
  BJ054

  BJ054

 • Color
  BJ065

  BJ065

 • Color
  BJ066

  BJ066

 • Color
  BJ119

  BJ119

 • Color
  BJ120

  BJ120

 • Color
  BJ123

  BJ123

 • Color
  BJ124

  BJ124

 • Color
  BJ125

  BJ125

 • Color
  BJ126

  BJ126

 • Color
  BJ128

  BJ128

 • Color
  BJ129

  BJ129

 • Color
  BJ142

  BJ142

 • Color
  BJ143

  BJ143

 • Color
  BJ144

  BJ144

 • Color
  BJ145

  BJ145

 • Color
  BJ165

  BJ165

 • Glitter
  gelpolish-7

  119

 • Glitter
  gelpolish-19

  꽃밭13

 • Glitter
  gelpolish-23

  31

 • Glitter
  gelpolish-66

  DE 39

 • Color
  gelpolish-117

  DE 38

 • Color
  gelpolish-141

  1-11

 • Color
  gelpolish-149

  1-1

 • Glitter
  gelpolish-150

  7-4

 • Color
  BJ002

  BJ002

 • Color
  BJ075

  BJ075

 • Color
  BJ107

  BJ107

 • Color
  BJ166

  BJ166

 • Color
  BJ185

  BJ185

 • Color
  BJ186

  BJ186

 • Glitter
  gelpolish-3

  2-5

 • Glitter
  gelpolish-6

  3-6

 • Glitter
  gelpolish-21

  7-8

 • Glitter
  gelpolish-25

  사탕4

 • Glitter
  gelpolish-44

  3-8

 • Glitter
  gelpolish-50

  봄꽃16

 • Glitter
  gelpolish-80

  봄꽃9

 • Glitter
  gelpolish-92

  149

 • Glitter
  gelpolish-95

  DE 16

 • Glitter
  gelpolish-97

  사탕2

 • Glitter
  gelpolish-115

  광빨8

 • Glitter
  gelpolish-125

  2-7

 • Glitter
  gelpolish-129

  깊은가을2

 • Glitter
  gelpolish-137

  봄꽃14

 • Glitter
  gelpolish-144

  DE 315

 • Glitter
  gelpolish-158

  DE 305

 • Glitter
  gelpolish-159

  16-14

 • Glitter
  gelpolish-161

  16-9

 • Glitter
  gelpolish-163

  DE 105

 • Glitter
  gelpolish-170

  8-13

 • Glitter
  gelpolish-177

  DE304

 • Glitter
  gelpolish-186

  꽃밭12

 • Color
  BJ014

  BJ014

 • Color
  BJ015

  BJ015

 • Color
  BJ016

  BJ016

 • Color
  BJ031

  BJ031

 • Color
  BJ032

  BJ032

 • Color
  BJ033

  BJ033

 • Color
  BJ034

  BJ034

 • Color
  BJ071

  BJ071

 • Color
  BJ072

  BJ072

 • Color
  BJ073

  BJ073

 • Color
  BJ102

  BJ102

 • Color
  BJ131

  BJ131

 • Color
  BJ161

  BJ161

 • Color
  BJ162

  BJ162

 • Color
  BJ192

  BJ192

 • Color
  BJ193

  BJ193

 • Glitter
  gelpolish-4

  2-10

 • Glitter
  gelpolish-11

  DE316

 • Glitter
  gelpolish-13

  DE 319

 • Glitter
  gelpolish-15

  DE 303

 • Glitter
  gelpolish-33

  DE 45

 • Glitter
  gelpolish-36

  2-9

 • Glitter
  gelpolish-59

  DE 102

 • Glitter
  gelpolish-63

  DE 312

 • Glitter
  gelpolish-78

  7-12

 • Glitter
  gelpolish-84

  DE103

 • Glitter
  gelpolish-86

  2-8

 • Glitter
  gelpolish-89

  DE 2

 • Glitter
  gelpolish-99

  봄꽃6

 • Glitter
  gelpolish-101

  DE 118

 • Glitter
  gelpolish-106

  DE 116

 • Glitter
  gelpolish-107

  DE 305

 • Glitter
  gelpolish-127

  DE 318

 • Glitter
  gelpolish-128

  DE 111

 • Glitter
  gelpolish-142

  봄꽃5

 • Glitter
  gelpolish-147

  DE 3

 • Glitter
  gelpolish-154

  8-6

 • Glitter
  gelpolish-160

  DE 115

 • Glitter
  gelpolish-181

  DE 314

 • Color
  BJ070

  BJ070

 • Color
  BJ076

  BJ076

 • Color
  BJ082

  BJ082

 • Color
  BJ083

  BJ083

 • Color
  BJ108

  BJ108

 • Color
  BJ110

  BJ110

 • Color
  BJ111

  BJ111

 • Color
  BJ117

  BJ117

 • Color
  BJ127

  BJ127

 • Color
  BJ147

  BJ147

 • Color
  BJ148

  BJ148

 • Color
  BJ149

  BJ149

 • Color
  BJ150

  BJ150

 • Color
  BJ151

  BJ151

 • Color
  BJ152

  BJ152

 • Color
  BJ153

  BJ153

 • Color
  BJ154

  BJ154

 • Color
  BJ155

  BJ155

 • Color
  BJ156

  BJ156

 • Color
  BJ157

  BJ157

 • Color
  BJ158

  BJ158

 • Color
  BJ159

  BJ159

 • Color
  BJ168

  BJ168

 • Color
  BJ171

  BJ171

 • Color
  BJ172

  BJ172

 • Color
  BJ183

  BJ183

 • Color
  BJ184

  BJ184

 • Glitter
  gelpolish-5

  25

 • Glitter
  gelpolish-9

  6-6

 • Glitter
  gelpolish-14

  16-10

 • Glitter
  gelpolish-16

  16-15

 • Glitter
  gelpolish-18

  7-9

 • Glitter
  gelpolish-32

  15-15

 • Glitter
  gelpolish-47

  광빨6

 • Glitter
  gelpolish-51

  광빨4

 • Glitter
  gelpolish-52

  97

 • Glitter
  gelpolish-58

  봄꽃15

 • Glitter
  gelpolish-68

  광빨9

 • Glitter
  gelpolish-72

  DE 113

 • Glitter
  gelpolish-74

  15-6

 • Glitter
  gelpolish-79

  꽃밭11

 • Glitter
  gelpolish-82

  광빨5

 • Glitter
  gelpolish-112

  162

 • Glitter
  gelpolish-113

  DE109

 • Glitter
  gelpolish-119

  광빨19

 • Glitter
  gelpolish-171 (78

  78

 • Glitter
  gelpolish-184

  DE 46

 • Color
  BJ011

  BJ011

 • Color
  BJ012

  BJ012

 • Color
  BJ013

  BJ013

 • Color
  BJ027

  BJ027

 • Color
  BJ029

  BJ029

 • Color
  BJB030

  BJB030

 • Color
  BJ038

  BJ038

 • Color
  BJ048

  BJ048

 • Color
  BJ049

  BJ049

 • Color
  BJ050

  BJ050

 • Color
  BJ067

  BJ067

 • Color
  BJ068

  BJ068

 • Color
  BJ069

  BJ069

 • Color
  BJ077

  BJ077

 • Color
  BJ078

  BJ078

 • Color
  BJ100

  BJ100

 • Color
  BJ101

  BJ101

 • Color
  BJ134

  BJ134

 • Color
  BJ135

  BJ135

 • Color
  BJ136

  BJ136

 • Color
  BJ137

  BJ137

 • Color
  BJ138

  BJ138

 • Color
  BJ139

  BJ139

 • Color
  BJ140

  BJ140

 • Color
  BJ141

  BJ141

 • Color
  BJ146

  BJ146

 • Color
  BJ167

  BJ167

 • Glitter
  gelpolish-20

  DE25

 • Glitter
  gelpolish-64

  광빨12

 • Glitter
  gelpolish-164

  광빨10

 • Glitter
  gelpolish-180

  광빨15

 • Color
  BJ007

  BJ007

 • Color
  BJ022

  BJ022

 • Color
  BJ025

  BJ025

 • Color
  BJ040

  BJ040

 • Color
  BJ041

  BJ041

 • Color
  BJ042

  BJ042

 • Color
  BJ045

  BJ045

 • Color
  BJ053

  BJ053

 • Color
  BJ063

  BJ063

 • Color
  BJ064

  BJ064

 • Glitter
  gelpolish-29

  DE 32-1

 • Glitter
  gelpolish-31

  15-8

 • Glitter
  gelpolish-38

  DE 107

 • Glitter
  gelpolish-46

  광빨17

 • Glitter
  gelpolish-49

  광빨20

 • Glitter
  gelpolish-54

  DE 106

 • Glitter
  gelpolish-70

  15-16

 • Glitter
  gelpolish-83

  광빨13

 • Glitter
  gelpolish-85

  광빨3

 • Glitter
  gelpolish-94

  꽃밭8

 • Glitter
  gelpolish-96

  DE 313

 • Glitter
  gelpolish-98

  DE 11

 • Glitter
  gelpolish-100

  DE 114

 • Glitter
  gelpolish-111

  DE 308

 • Glitter
  gelpolish-120

  5-4

 • Glitter
  gelpolish-122

  15-7

 • Glitter
  gelpolish-126

  DE10

 • Glitter
  gelpolish-130

  광빨7

 • Glitter
  gelpolish-131

  광빨22

 • Glitter
  gelpolish-133)

  4-16

 • Glitter
  gelpolish-143

  봄꽃3

 • Glitter
  gelpolish-145

  DE 36

 • Glitter
  gelpolish-146

  광빨21

 • Glitter
  gelpolish-155

  7-5

 • Glitter
  gelpolish-175

  15-9

 • Glitter
  gelpolish-176

  13

 • Glitter
  gelpolish-183

  광빨16

 • Glitter
  gelpolish-185

  광빨14

 • Color
  BJ003

  BJ003

 • Color
  BJ004

  BJ004

 • Color
  BJ005

  BJ005

 • Color
  BJ023

  BJ023

 • Color
  BJ024

  BJ024

 • Color
  BJ039

  BJ039

 • Color
  BJ044

  BJ044

 • Color
  BJ046

  BJ046

 • Color
  BJ052

  BJ052

 • Color
  BJ055

  BJ055

 • Color
  BJ056

  BJ056

 • Color
  BJ057

  BJ057

 • Color
  BJ058

  BJ058

 • Color
  BJ091

  BJ091

 • Color
  BJ092

  BJ092

 • Color
  BJ164

  BJ164

 • Color
  BJ188

  BJ188

 • Glitter
  gelpolish-22

  126

 • Glitter
  gelpolish-26

  DE 301

 • Glitter
  gelpolish-40

  DE 14

 • Glitter
  gelpolish-42

  76

 • Glitter
  gelpolish-56

  7-10

 • Glitter
  gelpolish-103

  16-11

 • Glitter
  gelpolish-152

  DE 108

 • Color
  BJ006

  BJ006

 • Color
  BJ008

  BJ008

 • Color
  BJ026

  BJ026

 • Color
  BJ043

  BJ043

 • Color
  BJ059

  BJ059

 • Color
  BJ061

  BJ061

 • Color
  BJ062

  BJ062

 • Color
  BJ079

  BJ079

 • Color
  BJ080

  BJ080

 • Color
  BJ081

  BJ081

 • Color
  BJ088

  BJ088

 • Color
  BJ093

  BJ093

 • Color
  BJ094

  BJ094

 • Color
  BJ095

  BJ095

 • Color
  BJ096

  BJ096

 • Color
  BJ097

  BJ097

 • Color
  BJ098

  BJ098

 • Color
  BJ099

  BJ099

 • Color
  BJ104

  BJ104

 • Color
  BJ114

  BJ114

 • Color
  BJ115

  BJ115

 • Color
  BJ116

  BJ116

 • Color
  BJ163

  BJ163

 • Color
  BJ187

  BJ187

 • Glitter
  gelpolish-1

  2-3

 • Glitter
  gelpolish-45

  3-18

 • Glitter
  gelpolish-62

  DE 8

 • Glitter
  gelpolish-65

  3-1

 • Glitter
  gelpolish-71

  3-2

 • Glitter
  gelpolish-73

  1-10

 • Glitter
  gelpolish-81

  3-11

 • Glitter
  gelpolish-110

  DE 302

 • Glitter
  gelpolish-116

  DE 9

 • Glitter
  gelpolish-124

  2-4

 • Glitter
  gelpolish-135

  DE 311

 • Glitter
  gelpolish-148

  DE 35

 • Glitter
  gelpolish-153

  6-3

 • Glitter
  gelpolish-156

  DE 120

 • Glitter
  gelpolish-165

  DE 112

 • Color
  BJ020

  BJ020

 • Color
  BJ089

  BJ089

 • Color
  BJ090

  BJ090

 • Color
  BJ112

  BJ112

 • Color
  BJ113

  BJ113

 • Color
  BJ121

  BJ121

 • Color
  BJ122

  BJ122

 • Color
  BJ160

  BJ160

 • Color
  BJ169

  BJ169

 • Color
  BJ170

  BJ170

 • Color
  BJ175

  BJ175

 • Color
  BJ176

  BJ176

 • Color
  BJ177

  BJ177

 • Color
  BJ178

  BJ178

 • Color
  BJ179

  BJ179

 • Color
  BJ180

  BJ180

 • Color
  BJ181

  BJ181

 • Color
  BJ182

  BJ182

 • Glitter
  gelpolish-8

  121

 • Glitter
  gelpolish-12

  DE 310

 • Glitter
  gelpolish-17

  13-6

 • Glitter
  gelpolish-28

  150

 • Glitter
  gelpolish-41

  꽃밭9

 • Glitter
  gelpolish-67

  광빨2

 • Glitter
  gelpolish-104

  DE 117

 • Glitter
  gelpolish-105

  DE 309

 • Glitter
  gelpolish-108

  DE 119

 • Glitter
  gelpolish-109

  DE 317

 • Glitter
  gelpolish-138

  DE 100

 • Glitter
  gelpolish-166

  봄꽃1

 • Glitter
  gelpolish-174

  DE 306

 • Glitter
  gelpolish-182

  DE 101

 • Glitter
  gelpolish-187

  꽃밭10

 • Color
  BJ019

  BJ019

 • Color
  BJ035

  BJ035

 • Color
  BJ036

  BJ036

 • Color
  BJ036

  BJ036

 • Color
  BJ047

  BJ047

 • Color
  BJ060

  BJ060

 • Color
  BJ060

  BJ060

 • Color
  BJ085

  BJ085

 • Color
  BJ086

  BJ086

 • Color
  BJ087

  BJ087

 • Color
  BJ105

  BJ105

 • Color
  BJ106

  BJ106

 • Color
  BJ109

  BJ109

 • Color
  BJ118

  BJ118

 • Color
  BJ173

  BJ173

 • Color
  BJ174

  BJ174

 • Color
  BJ189

  BJ189

 • Color
  BJ190

  BJ190

 • Color
  BJ191

  BJ191

비쥬메르 제품문의 070-4007-0010, fax:031-713-1095, 평일 am09:00~pm07:00, 토/일:휴무